Surah At-Taghabun In Hindi- सूरह अत तग़ाबुन हिंदी में सीके / Surah 64

 सूरह अत तग़ाबुन हिंदी में -

 Surah AT-Taghabun In Hindi 

Surah 64. 👇👇

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम

(1) यु-सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल् अर्जि लहुल् मुल्कु व-लहुल् हम्दू व-हुव अला कुल्लि शैइन् कक़दीर्

 (2) हु-वल्लज़ी ख-ल-क्कुम् फमिन्कुम् काफ़िरुव्वमिन्कुम् मुअमिनून् + वल्लाहु बिमातअ-मलू-न बसीर् 

(3) ख-ल- कस्समा वाति वल्-अर्-ज बिल्-हक्कि व-सव्व-रकुम् फ- अह्-स-न सु-व-रकुम्, वईलैहिल् मसीर्

 (4) यअ-लमु माफिस्समावाति वल्- अरर्जि वय अलमु मातुसिरुन वमा तुअलिनू-न+वल्लाहु अलीमुम् बिज़ातिस्सुदूर 

(5) अ-लम यअतिकुम् न-बउल्लज़ी-न क-फरू मिन् कब्लु फज़ाकू वबा-ल अमरिहिम व-लहुम् अज़ाबुन् अलीम् 

(6) जालि-क बि- अन्नहू का-नत्तअतीहिम् रुसुलुहुम् बिल-बय्यिनाति फकालू अ-ब-शरुय्यहदू- नना फ-क-फरू व-त-वल्लव्वस् तगू-नल्लाहु + वल्लाहु गनिययुन हमीद

 (7) ज़-अ-मल्लजी-न क-फरू अल्लय्युब - असू+कुल बला व-रब्बी लतुव्- असुन्न सुम्म लतु-नब्बउन्न बिमा अमिल्तुम्+वजालि-क अ- लल्लाहि यसीर्

 (8) फ़आमिनू बिल्लाहि व-र-सूलिही वन्नूरिल्लजी अन्- जल्ना+वल्लाहु बिमा तअ-मलू-न खबीर

 (9) यो-म यज्-मअउकुम् लियौमिल् जमूई जालि-क यौमुत्तगाबुनि+व-मप्युअ मिम् बिल्लाहि व-यअ-मल् सालि-हय्यु - कफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहीव युदखिल्हु जन्नातिन् तजरी मिन् तहति-हल् अन्हारू खालिदी-न फीहा अ-ब-दन्+ज़ालि-कल् फ़ौजुल अज़ीम्

 (10) वल्लज़ी-न क-फरु व-कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइ-क असहाबुन्ना रि खालिदी-न फीहा+वबिअ-सल् मसीर

 (11) मा असा-ब मिम्मुसी - बतिन् इल्ला बिइज़निल्लाहि +व-मय्युअ मिम् बिल्लाहि यहदि कल्-बहू+वल्लाहु विकुल्लि शैइन् अलीम्

 (12) व - अतिउल्लाह - ह व अती उरूसू - ल फइन् त-वल्लैतुम् फइन्नमा अला रसूलि-नल् बलागुल मुबीन् 

(13) अल्लाहु . लाइला-ह इल्लह हु-व-व-अलल्लाहि फ्ल्-य-त वक्कलिल् मुअमिनून

 (14) या-अय्यु-हल्लजी-न आ-मनू इन्न मिन् अजूवा जिकुम् व-औलादिकुम् अदुव्वलल्लकुम् फह- ज़रूहुम् वइन् तअफू व-तस्-फ़हू व-तगूफिरू फइन्नल्लाह गफूरूरहीम् 

(15) इन्नमा अमवालुकुम् वऔलादुकुम् फित्-नतुन्+वल्लाहु अिन्-दहू अजरुन् अज़ीम

(16) फत्तकुल्ला-ह मस्-त-तअतुम् वस्-मअउ व-अतीअउ व- अनफिक रवै-रल्लि अन्फुसिकुम्+ व-मप्यू-क शुहह नफूसिही फउलाइ-क हुमुल् मुफूलिहून् 

(17) इन् तुकरिजुल्लाह ह कर-जन् ह-स- नय्युज़ाअिफहु लकुम् व-यगूफिर लकुम्+ वल्लाहु शकूरुन् हलीम् 

(18) आलिमुल् गैबि वश्शहा- दतिल् अज़ीजुल हकीम


Note:- नाज़रीन ये था 
सूरह अत तग़ाबुन हिंदी में -
 Surah Taghabun In Hindi / Surah 64.

ततररी कुछ ज़रूरी बातें जो क़ुरआन और हदीस से साबित होती हैं। अगर आप का दीन और दुनिया से जुड़ा कोई सवाल है, या फिर आप हमें कुछ नसीहत करना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।

उम्मीद करते हैं आप को पोस्ट पसंद आयी होगी

जज़ाक़ अल्लाहPrevious Post Next Post